fbpx

תקנון האתר

רישום ושימוש באתר

הרישום לאתר והזכות לעשות שימוש בערכות ההכנה "מרום – הכנה למודיעין" הינם אך ורק עם קבלת שם משתמש וסיסמא לאחר הרשמה או רכישה ראשונית של ערכת הכנה. תקופת השימוש נגזרת מהערכה אותה רכש הלקוח. האחריות הבלעדית לשמירה על שם המשתמש והסיסמא הינה של הלקוח בלבד. עם זאת, כל תקלה או בעיה עם שם המשתמש והסיסמא תיפתר על ידי התמיכה הטכנית של מרום, לאחר פניית הלקוח. 

שימוש אישי

כל משתמש אשר רוכש את אחת מערכות ההכנה של "מרום – הכנה למודיעין", רוכש יחד איתה את הזכות לעשות שימוש בחומר הלימודי, בתרגול, במבחנים ובכל חומר אחר באופן אישי בלבד ולמטרותיו הפרטיות. חל איסור על העברה או מכירה של פרטי שם המשתמש והסיסמא לצד שלישי. הפרת הוראה זו גורמת בפועל נזק מסחרי וכלכלי למרום – הכנה למודיעין", והמפר צפוי לסנקציות, על פי דין ולחסימה של המשתמש באופן מיידי. 

פרטיות

רכישה של שירותים דרך האתר שלנו מתבצעת בצורה מאובטחת, במידע שנמסר על ידכם בעת תהליך הרכישה נשמר אצלנו או אצל גורמים מטעמנו, ולא מועבר לאף צד שלישי. 

התכנים באתר

הערכות והאתר שלנו מכילים תכנים מקיפים אשר כוללים חומר לימודי, שאלות תרגול, מבחנים, הסברים ועוד (להלן: "החומרים"), כולם בבעלות "מרום – הכנה למודיעין" ובעליו, ומוגנים על פי דיני זכויות יוצרים. כל משתמש אשר רוכש את השירותים של "מרום – הכנה למודיעין", רשאי לעשות שימוש בחומרים לצרכיו ומטרותיו האישיים בלבד. בנוסף, אדם אשר רוכש את השירותים של "מרום – הכנה למודיעין", מתחייב שלא להעתיק, להקליט, להפיץ, לצלם, להשתמש, להעביר, לשכפל, לשדר או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, בין באמצעות אתר אינטרנט אחר, ובין באמצעות פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס או כדומה גישה לחומרים אשר רכש מ"מרום – הכנה למודיעין". במידה והמערכת שלנו תזהה דפוס התנהגות באתר המעיד על ניסיון הפרה או העתקה של זכויות יוצרים המשתמש ייחסם לשימוש. 

התכנים המופיעים באתר בנוגע לחיל המודיעין ומיוניו והצו הראשון, הינם בהתאם למידע אשר צה"ל חושף באתריו הרשמיים, וראו בהקשר זה: https://www.idf.il.

שימוש בפרטי המשתמש

"מרום – הכנה למודיעין" תהיה רשאית לעשות שימוש במידע אשר נמסר על ידך, זאת במטרה לפנות אליך, ולהציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר ייתכן ויהיה רלוונטי עבורך, יוכל לעניין אותך או יוכל להתאים לך, זאת בהתאם לנתונים אשר נמצאים בידינו.

אחריות

"מרום – הכנה למודיעין" אינה מצהירה או מבטיחה או מציגה כי החומרים באתר מתאימים באופן נקודתי לצרכי המשתמש, ולא יישאו בשום אחריות להתאמתם כאמור. צוות "מרום – הכנה למודיעין" משקיעה מאמצים רבים לעדכן, לשדרג ולהתאים את החומרים באתר, אולם ייתכנו שינויים טעויות או אי דיוקים באתר, ובעליו ומפעיליו לא יישאו בשום אחריות בקשר לטעויות ולשגיאות הללו או לתוצאותיהם והשלכותיהם. המשתמש מודע ומצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי לכל שימוש שהוא עושה בחומרים שמוצעים באתר, ולבעלי "מרום – הכנה למודיעין" לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לצד שלישי בעקבות שימוש בחומרי האתר.

ביטולים

מדיניות הביטולים של עסקה תיעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"ו 2016. עם זאת, במידה והחל שימוש פעיל בערכה, לא יבוצע החזר כספי בדרישה שתבוא מעבר ל-24 שעות לאחר הרכישה. 

גישה לאתר

"מרום – הכנה למודיעין" שומרת לעצמה את הזכות לבטל גישה או לסרב לתת גישה, בכל עתה, ומכל סיבה למשתמשים אשר הנהלת האתר תראה צורך בכך. במקרה של הגבלת גישה לאתר כאמור, ובמידה ולא סופקו השירותים שהובטחו בעת הרכישה, יוחזר כספו של אותו משתמש.

שינוי התקנון

"מרום – הכנה למודיעין" רשאית לשנות את תנאי התקנון המוצג לעיל מעת לעת, בלי הצורך או המחוייבות למסור על כך הודעה מראש. הפרסום יהיה באתר, והתוקף שלהם יהיה מרגע הפרסום. מודגש כי רק הכתוב בתקנון אשר מפורסם באתר הוא המחייב את "מרום – הכנה למודיעין"

מקום שיפוט

בכל עניין או מחלוקת הקשורים לשירותים או למוצרים של "מרום – הכנה למודיעין", מקום השיפוט היחידי בעל הסמכות העניינית יהיה בית המשפט בעיר תל אביב-יפו, אשר יידון בסוגיות בהתאם לדין הישראלי בלבד